Mây Bát Nhã che rừng Long Thọ

Tại Vạn Phật Thánh Thành, có các vị Bồ Tát tu hành trong mỗi một hạt bụi nhỏ nhất. Không khí ở đây khác hẳn mọi nơi, thật trong lành, tươi mát và gợi hứng. Ðừng nghĩ rằng sống ở đây cũng giống như sống tại các nơi khác!

Tây Phương Phật Pháp lộ mi quang

Ðông độ chúng sanh thọ nhi khang

Ngộ đắc bổn lai vô sinh diện

Dữ nhĩ đồng đăng Vạn Phật Bang

 

Vạn Phật Thánh Thành thật sự bất khả tư nghì. Tất cả các loài hoa, cây cỏ, con công, con sóc, và các sinh vật đều thuyết Pháp. Cây thông, mặt tri, các loài hoa và vạn loài đều diễn Pháp, giúp đạo tràng hoằng dương Phật Pháp