Bảo Vương Như Lai là ngọn đèn thế giới

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng, "Tôi quyết tâm thành lập một nơi tu tập mà các tín đồ của mọi tôn giáo đều có thể nương tựa".

Ngài nói "Hoa Kỳ là một nước đứng đầu trên thế giới và do đó phải thực hiện mọi việc trên một quy mô rộng lớn phù hợp với địa vị quốc gia lãnh đạo thế giới. Hoa Kỳ cần có một đạo tràng Phật Pháp rộng lớn nơi mà mọi người sống theo các tông chỉ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng khi dạo Phật phát triển, thì quốc gia được thịnh vượng. Khi đạo Phật suy tàn, thi quốc gia thành yếu kém. Bây giờ đạo Phật đến Hoa Kỳ và bắt đầu phát triển. Do đó Hoa Kỳ sẽ trở nên hùng mạnh và thịnh vượng. Hoa Kỳ là một quốc gia xuất sắc, xứng đáng có một đạo tràng tuyệt vời và rộng lớn để mọi ngườ có thể thực hành Chánh Pháp và tuân theo Sáu Ðại Tông Chỉ là  không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. Sử gia người Anh là Arnold Toynbee đã nói rằng sự có mặt của Ðạo Phật ở phương Tây sẽ trở thành sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ hai mươi. Tôi tin điều đó đúng."