Vạn tử ngàn sanh trăm khốn khó

 

Tôi đến nước Mỹ để hoằng dương Phật Pháp, vì muốn chúng sanh thoát khổ được vui. "Vạn tử ngàn sanh trăm khốn khó" nói lên chính xác cuộc đời của tôi. Tôi đã chịu vô vàn khó khăn để thiết lập Vạn Phật Thành. Ðừng để nó bị phá hủy. Khi đến Hoa Kỳ, tôi đã phát nguyện: Tôi muốn làm nhà điêu khắc để đúc nên những vị Phật sống, những Bồ Tát sống, và những Tổ Sư sống. Những vị sống trong quá khứ không giúp gì được. Bây giờ chúng ta hãy tạo những vị sống để cứu vãn thế giới và thế nhân. Tôi muốn chuyển tất cả chúng sanh trên thế giới thành những vị Phật sống, những Bồ Tát sống, và những Tổ Sư sống. Có người nghĩ rằng tôi không thể nào có thể hoàn thành điều nguyện điên rồ này, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi có thể làm được. Nếu tôi không thể chuyển hóa tất cả chúng sanh trên thế giới thành những vị Phật sống, những Bồ Tát sống, và những Tổ Sư sống, tôi sẽ không bao giờ thành Phật.