Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thành

Không Tranh

Không Tham

Không Mong Cầu

Không Ích Kỷ

Không Tự Lợi

Không Nói Dối

Vạn Phật Thành lấy Sáu Ðại Tông Chỉ làm mục đích cho việc tu học. Ðó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. Ðây là căn bản để làm người, nền tảng cho việc tu hành, và là tiêu chuẩn cho chính quyền. Sáu Ðại Tông Chỉ này là sáu con đường sáng. Nếu quý vị có thể ghi nhớ và thực hành sáu đại tông chỉ này, quý vị có thể thành Phật. Tôi muốn nói sáu đại tông chỉ này cho những ai muốn thành Phật, thành Bồ Tát, Thanh Văn, A La Hán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếu quý vị thực hành những tông chỉ này, quý vị có thể sử dụng chúng suốt đời không cùng tận.

cttb037.jpg (10597 bytes)

Hòa Thượng Tuyên Hóa chủ trì Lễ Truyền Giới, cùng với các vị Chứng Giới Sư và các vị thọ giới .

cttb038.jpg (29768 bytes)

Nếu quý vị không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối, thì Chánh Pháp sẽ trụ thế.   

cttb039.jpg (12692 bytes)

Trên đường tu hành, chúng ta phải luôn giữ gìn kỷ luật

Vì Phật Giáo mới lan truyền đến phương Tây, đừng biến nó thành thời kỳ mạt pháp. Chánh Pháp phải tồn tại lâu dài trên thế giới. Có nghĩa là nếu quý vị tu hành một cách chân chánh, không tham danh lợi, hoặc của cúng dường, thì chánh pháp tồn tại trên thế giới.  Nếu mỗi vị xuất gia giữ vững giới luật không đụng đến tiền bạc, ngồi Thiền, ngày ăn một bửa, luôn đắp y cà sa, và giữ gìn giới luật nghiêm cẩn, thì Chánh Pháp sẽ tồn tại trên thế giới.  Chúng ta phải thực hành những lời dạy của Ðức Phật. Nếu quý vị muốn đóng góp cho Phật Giáo, quý vị phải truyền bá Phật Pháp, làm gương cho người khác, giữ gìn oai nghi, trì ngũ giới, và cứu vớt chúng sanh bằng bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả. Hành vi của chúng ta nên dựa trên Sáu Ðại Tông Chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối. Nếu chúng ta thực hành Phật Pháp theo những tông chỉ này thì Chánh Pháp sẽ tồn tại mãi với chúng ta. Phật pháp sẽ không suy tàn.

Mục đích của chúng ta là ngăn chận những tư tưởng tranh, tham, mong cầu, ích kỷ, tự lợi, và nói dối.  Chúng ta muốn ngăn ngừa những tư tưởng này trổi dậy.  Như thế, trí tuệ của chúng ta sẽ phá tan màn đen tôi vô minh, chúng ta có thể thấu hiểu được chính mình, và nhận thấy tự tánh, như thế là đạt được mục đích việc tu hành.

cttb040.jpg (18905 bytes)