Kinh Hoa Nghiêm

Phẩm Như Lai Hiện Tướng

Thứ Hai

Hán Dịch:Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà

Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

 

Lúc bấy giờ, chư Bồ-Tát và tất cả Thế-Gian-Chủ nghĩ rằng : 'Thế nào là địa vị của chư Phật ? - Thế nào là cảnh-giới của chư Phật ? - Thế nào là chư Phật gia trì ? - Thế nào là chỗ làm của chư Phật ? - Thế nào là lực của chư Phật ? Thế nào là vô-sở-úy của chư Phật ? Thế nào là tam-muội của chư Phật ? - Thế nào là thần-thông của chư Phật ? - Thế nào là chư Phật tự-tại ? - Thế nào là chư Phật không ai nhiếp-thủ được ? - Thế nào là mắt của chư Phật ? - Thế nào là tai của chư Phật ? - Thế nào là mũi của chư Phật ? - Thế nào là lưỡi của chư Phật ? - Thế nào là thân của chư Phật ? - Thế nào là ý của chư Phật ? - Thế nào là thân quang của chư Phật ? - Thế nào là quang-minh của chư Phật ? - Thế nào là tiếng của chư Phật ? - Thế nào là trí của chư Phật ? Mong đức Thế-Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ-Tát mà diễn-thuyết thế-giới hải, chúng-sanh hải, pháp-giới an-lập hải, Phật-hải, Phật ba-la-mật hải, Phật giải-thoát hải, Phật biến-hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh-hiệu hải, Phật thọ-lượng hải, và diễn nói Bồ-Tát thệ-nguyện hải, Bồ-Tát phát-thu hải, Bồ-Tát trợ-đạo hải, Bồ-Tát thừa hải, Bồ-Tát hạnh hải, Bồ-Tát xuất-ly hải, Bồ-Tát thần-thông hải, Bồ-Tát ba-la-mật hải, Bồ-Tát địa-hải, Bồ-Tát trí-hải. Mong Ðức Thế-Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy'. Lúc đó, do thần lực của chư Bồ-Tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng-dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng :

Vô-lượng kiếp tu hành viên-mãn

Dưới cội bồ-đề thành chánh-giác

Vì độ chúng-sanh khắp hiện thân

Như mây đầy khắp vị-lai tế.

Chúng-sanh có nghi đều khiến dứt

Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát

Vô-biên khổ não đều khiến trừ

An-lạc của Phật đều khiến chứng.

Vô-số Bồ-Tát đồng sát-trần

Cùng đến pháp-hội chiêm ngưỡng Phật

Mong theo ý mình chỗ nên thọ

Phật thuyết diệu-pháp trừ nghi hoặc.

Thế nào rõ biết Như-Lai địa

Thế nào quan-sát Như-Lai cảnh

Phật chỗ gia-trì pháp vô-biên

Mong dạy pháp này khiến thanh-tịnh.

Thế nào là Phật chỗ thật hành

Mà dùng trí-huệ có thể vào

Phật-lực thanh-tịnh rộng vô-biên

Vì các Bồ-Tát nên khai-thị.

Thế nào rộng lớn các tam-muội

Thế nào tịnh-trị pháp vô-úy

Thần-thông lực-dụng chẳng thể lường

Nguyện tùy chúng-sanh tâm thích nói.

Chư Phật Pháp-Vương như Thế-Chủ

Chỗ làm tự-tại không chướng ngại

Tất cả những pháp rộng lớn kia

Vì lợi chúng-sanh nên khai diễn.

Tại sao Phật-nhãn là vô-lượng

Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy

Phật ý vô-lượng lại thế nào

Mong giải cho biết phương-tiện đó.

Như các chúng-sanh vô-lượng cõi

Pháp-giới chỗ có sự an-lành

Chư Phật rộng lớn cũng vô-biên

Mong vì Phật-tử đều khai diễn.

Ra hẳn các độ khả-tư-nghì

Khắp vào giải-thoát môn phương-tiện

Chỗ có tất cả biển pháp-môn

Trong đạo-tràng này xin tuyên thuyết.

Lúc bấy giờ Ðức Thế-Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-Tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi-trần số quang-minh. Những là quang-minh bửu-hoa khắp soi sáng, những quang-minh các thứ tiếng trang-nghiêm pháp-giới, những quang-minh giăng bủa mây vi-diệu, những quang-minh thập phương chư Phật ngồi đạo-tràng hiện thần biến, những quang-minh mây lọng báu, những quang-minh đầy khắp pháp-giới vô-ngại, những quang-minh trang-nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang-minh kiến lập bửu-tràng kim-cang thanh-tịnh, những quang-minh khắp trang-nghiêm chúng-hội đạo-tràng Bồ-Tát, những quang-minh diệu-âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật. Phật phóng ra vi-trần số quang-minh như vậy. Mỗi quang-minh này lại có vi-trần số quang-minh làm quyến thuộc. Tất cả quang-minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi-trần số thế-giới. Chúng Bồ-Tát trong những thế-giới đó từ nơi quang-minh đều được thấy Hoa-Tạng thế-giới trang-nghiêm này. Do thần-lực của Phật, quang-minh đó ở trước tất cả chúng-hội Bồ-Tát xướng kệ rằng :

Trong vô-lượng kiếp chỗ tu hành

Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật

Hóa độ tất cả loài chúng-sanh

Nay thành đấng Thế-Tôn Diệu-Giác.

Trong chân lông Phật tuôn mây báu

Quang-minh chiếu khắp mười phương cõi

Người đáng được độ đều thấy hiểu

Khiến đến bồ-đề không chướng ngại.

Phật xưa qua lại trong các loài

Giáo-hóa thành thục những quần-sanh

Thần-thông tự-tại vô-lượng-biên

Một niệm đều khiến được giải-thoát.

Cây báu bồ-đề châu ma-ni

Các thứ trang-nghiêm đều đặc thắng

Phật ở dưới cây thành chánh-giác

Phóng đại quang-minh khắp soi sáng.

To tiếng chấn động khắp mười phương

Vì chúng rộng tuyên pháp tịch-diệt

Tùy tâm chúng-sanh chỗ ưa thích

Các môn phương-tiện khiến tỏ ngộ.

Xưa tu các độ đều viên mãn

Ðồng số vi-trần ngàn quốc-độ

Tất cả trí-lực đều đã thành

Các ông nên qua đồng lễ kính.

Thập phương Phật-tử như sát-trần

Ðều cùng vui-mừng vân-tập đến

Ðã rưới mây báu để cúng-dường

Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng.

Như-Lai nhứt âm vô-lượng số

Hay diễn Khế-Kinh sâu rộng lớn

Khắp rưới diệu-pháp ứng quần tâm

Ðấng Lưỡng-Túc-Tôn nên qua thấy.

Tam thế chư Phật phát nguyện lớn

Dưới cội bồ-đề đều tuyên thuyết

Trong một sát-na đều hiện-tiền

Ông nên mau đến chỗ Như-Lai.

Tỳ-Lô-Giá-Na biển đại-trí

Diệu-môn phóng quang đều được thấy

Nay chờ chúng nhóm để phát tâm

Ông nên qua kia nghe Phật dạy.

Lúc đó tất cả chúng-hội trong thập phương thế-giới đã nhờ quang-minh của Phật khai-thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ-Lô-Giá-Na cung kính cúng-dường.

Phương đông Hoa-Tạng trang-nghiêm thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Thanh-Tịnh-Quang-Liên-Hoa-Trang-Nghiêm. Trong thế-giới này có quốc-độ, tên Ma-Ni-Anh-Lạc-Kim-Cang-Tạng, Phật hiệu Pháp-Thủy-Giác Hư-Không-Vô-Biên-Phương. Trong đại chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Thắng-Pháp-Liên-Hoa-Tràng cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân tướng của Bồ-Tát đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện thứ mây mưa tất cả hoa-sen báu sáng rỡ. Lại hiện mười thứ mây núi báu Tu-Di. Lại hiện mười thứ ánh sáng mặt trời. Lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tất cả anh-lạc. Lại hiện mười thứ mây hương bột. Lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm. Vi-trần số mây cúng-dường như vậy đều khắp cả hư-không mà chẳng tan mất. Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-dường, rồi ở phương đông đều hóa làm những thứ tòa sư-tử tốt đẹp sáng chói, chư Bồ-Tát này ngồi kiết-già trên những pháp-tòa ấy.

Phương nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới tên Nhứt-Thiết-Bửu-Nguyệt-Quang-Minh-Trang-Nghiêm-Tạng. Trong thế-giới chủng này có quốc-độ tên Vô-Biên-Quang-Viên-Mãn Trang-Nghiêm. Phật hiệu Phổ-Trí-Quang-Minh-Ðức-Tu-Di-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Phổ-Chiếu-Pháp-Hải-Huệ cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma-ni châu-vương trang-nghiêm sáng chói đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu hiện ra đồ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu xưng-dương hồng-danh của Phật. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu nói tất cả Phật-pháp. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu những cây đẹp trang-nghiêm đạo-tràng. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu hiện các Hóa-Phật. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu khắp hiện hình tượng trang-nghiêm của tất cả đạo-tràng. Lại hiện mười thứ mây ma-ni bửu-châu nói cảnh-giới của chư Phật. Lại hiện mười thứ mây hình tượng vô-số cung-điện bất-tư-nghì. Lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của tam thế Phật. Hiện vô-số mây ma-ni châu-vương như vậy đầy khắp hư-không mà chẳng tan mất. Chư Bồ-Tát này hướng Phật kính lễ cúng-dường rồi ở phương nam hóa làm vi-trần số tòa sư-tử đế-thanh-bửu diêm-phù-đàn-Kim liên-hoa-tạng, đồng ngồi kiết-già trên bửu-tòa ấy.

Phương tây của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải tên Khả-Ái-Nhạo-Bửu-Quang-Minh. Trong thế-giới chủng đó quốc-độ tên Xuất-Sanh Thượng-Diệu-Tư-Thân-Cụ. Phật hiệu Hương-Diệm-Công-Ðức-Bửu-Trang-Nghiêm. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Nguyệt-Quang-Hương-Diệm-Phổ-Trang-Nghiêm cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu-các châu bảo tốt đẹp thơm sáng, khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây lầu-các vô-biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây lầu-các đèn báu sáng chói. Lại hiện mười thứ mây lầu-các chơn-châu. Lại hiện mười thứ mây lầu-các hoa báu. Lại hiện mười thứ mây lầu-các chuỗi ngọc báu trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu-các trang-nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu-các những bột báu xen lẫn trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu-các những châu báu cùng khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu-các cửa đẹp lưới báu.

Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây lầu-các rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi phương tây hóa làm tòa sư-tử chơn-kim đại-bửu, rồi đều ngồi kiết-gìa trên bảo-tòa ấy.

Phương bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Tỳ-Lưu-Ly-Liên-Hoa-Quang-Viên-Mãn-Tạng. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Ưu-Bát-La-Hoa-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Phổ-Trí-Tràng-Âm-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát Sư-Tử-Phấn-Tấn-Quang-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp ma-ni thơm tho khắp hư-không, chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hóa-hiện vô-biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây cây trang-nghiêm ánh sáng báu. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hóa hiện thân Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây những cây trang-nghiêm hiển hiện chỗ đạo-tràng bất-tư-nghì thuở trước. Lại hiện mười thứ mây cây báu y-phục sáng như mặt trời. Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm-thanh vừa ý.

Chư Bồ-Tát hiện những mây cây báu trang-nghiêm rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương bắc đều hóa làm tòa sư-tử Liên-Hoa-Ma-Ni, rồi đều ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó.

Phương đông bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Diêm-Phù-Ðàn-Kim-Pha-Lê-Sắc-Tràng. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Chúng-Bửu-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Vô-Úy-Ðăng, trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Tối-Thắng-Quang-Minh-Ðăng-Vô-Tận-Công-Ðức-Tạng cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên-hoa vô-biên sắc tướng khắp hư-không chẳng tan-mất. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử ma-ni sáng chói. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả đồ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tràng hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử khắp rưới chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử thị-hiện tòa trang-nghiêm ma-ni của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử tất cả cây nhánh báu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây tòa sư-tử hương báu xen lẫn trang-nghiêm ánh sáng chói như mặt nhựt. Chư Bồ-Tát này hiện vô-số mây báu tòa sư-tử rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương đông-bắc đều hóa ra làm tòa sư-tử bửu-hiên-hoa ma-ni, rồi đều ngồi kiết-già trên bảo-tòa đó.

Phương đông-nam của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Kim-Trang-Nghiêm-Lưu-Ly-Quang-Phổ-Chiếu. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Thanh-Tịnh-Hương-Quang-Minh. Phật hiệu Phổ-Hỷ-Thâm-Tín-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Huệ-Ðăng-Phổ-Minh cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu ma-ni khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng. Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị-hiện Phật thần-thông thuyết-pháp. Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y-phục trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu-hoa. Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báu khua tiếng lạc tiếng linh. Lại hiện mười thứ mây màn trướng đài liên-hoa lưới ma-ni. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả đồ trang-nghiêm bất-tư-nghì. Chư Bồ-Tát này hiện ra vi-trần số mây màn lưới báu như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương đông-nam đều hóa làm tòa sư-tử bửu-liên-hoa, rồi ngồi trên bửu-tòa đó.

Phương tây-nam của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải tên Nhựt-Quang-Biến-Chiếu. Trong thế-giới-chủng đó có quốc-độ tên Sư-Tử-Nhựt-Quang-Minh. Phật hiệu Phổ-Trí-Quang-Minh-Âm. Trong đại-chúng của Ðức Phật đó có Ðại Bồ-Tát tên Phổ-Hoa-Quang-Diệm-Kế cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây bửu-cái vi-diệu trang-nghiêm khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái đẹp trang-nghiêm sáng chói. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tạng chơn-châu vô-biên sắc. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái châu ma-ni vang ra tiếng bi-mẫn của tất cả Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tràng hoa đẹp báu. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái rủ lưới lục-lạc. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái cây ma-ni nhánh trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái châu ma-ni chói sáng như mặt nhựt. Lại hiện mười thứ cây bửu-cái tất cả hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái tạng chiên-đàn. Lại hiện mười thứ mây bửu-cái cảnh-giới Phật rộng lớn khắp sáng chói. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây bửu-cái như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở phương tây-nam đều hóa làm tòa sư-tử đế-thanh-bửu trang-nghiêm sáng rỡ rồi ngồi kiết-già trên đó.

Phương tây-bắc của Hoa-Tạng thế-giới hải này, có thế-giới hải tên Bửu-Quang-Chiếu-Diệu. Trong thế-giới chủng đó có quốc-độ tên Chúng-Hương-Trang-Nghiêm. Phật hiệu Vô-Lượng-Công-Ðức-Hải-Quang-Minh. Trong đại chúng của Như-Lai đó có Ðại Bồ-Tát tên Vô-Tận-Quang-Ma-Ni-Vương cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả châu-bửu khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả bửu-diệm. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tát cả diệu-hoa. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả hóa-Phật. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang mười phương Phật-độ. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang Phật cảnh-giới. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tất cả lưu-ly-bửu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang trong một niệm hiện vô-biên tướng chúng-sanh. Lại hiện mười thứ mây viên-mãn-quang tiếng diễn thuyết nói đại-nguyện của tất cả Như-Lai. Lại hiện mười thứ mây mười thứ mây viên-mãn-quang ma-ni-vương tiếng diễn hóa tất cả chúng-sanh. Chư Bồ-Tát này hiện vi-trần số mây viên-mãn-quang như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây-bắc đều hóa làm tòa sư-tử vô-tận quang-minh oai-đức-tạng rồi ngồi kiết-già trên bửu-tòa ấy.

Phương dưới của Hoa-Tạng thế-giới hải này có thế-giới hải tên Liên-Hoa-Hương-Diệu-Ðức-Tạng. Trong thế-giới hải đó có quốc-độ tên Bửu-Sư-Tử-Quang-Minh-Chiếu-Diệu. Phật hiệu Pháp-Giới-Quang-Diệm-Huệ cùng vi-trần số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mười thứ mây quang-minh tất cả tạng ma-ni, khắp hư-không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả bửu-diệm. Lại hiện mười thứ mây quang-minh vang tiếng thuyết-pháp của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả Phật-độ trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang-minh tất cả diệu-hoa lầu các. Lại hiện mười thứ mây quang-minh việc chư Phật giáo-hóa chúng-sanh trong tất cả kiếp. Lại hiện mười thứ mây quang-minh hoa-nhụy vô-tận-bửu. Lại hiện mười thứ mây quang-minh bửu-tòa quang-minh. Chư Bồ-Tát này hiện mười thứ mây quang-minh như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư-tử liên-hoa bửu-diệm rồi ngồi kiết-già trên đó.

Phương trên của Hoa-Tạng thế-giới-hải này có thế-giới-hải tên Ma-Ni-Bửu-Chiếu-Diệu-Trang-Nghiêm. Trong thế-giới-chủng đó có quốc-độ tên Vô-Tướng-Diệu-Quang-Minh, Phật hiệu Vô-Ngại-Công-Ðức-Quang-Minh-Vương. Trong đại-chúng của Như-Lai đó có Bồ-Tát tên Vô-Ngại-Lực-Tinh-Tấn-Huệ cùng vi-trần-số Bồ-Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ-Tát này đều hiện mây quang-diệm báu vô-biên sắc-tướng đầy hư-không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm lưới báu ma-ni. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả Phật-độ trang-nghiêm rộng lớn. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả diệu-hương. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả trang-nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm chư Phật biến hóa. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm các cây hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả kim-cang. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm châu ma-ni hiện công-hạnh của vô-biên Bồ-Tát. Lại hiện mười thứ mây quang-diệm tất cả đèn chơn-châu. Chư Bồ-Tát hiện vi-trần-số mây quang-diệm như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng-dường, liền ở nơi thượng-phương đều hóa làm tòa sư-tử liên-hoa quang-minh diễn thinh-âm của Phật, rồi ngồi trên bửu-tòa đó.

Trong mười ức Phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy có mười ức vi-trần-số đại Bồ-Tát, mỗi Ðại Bồ-Tát có thế-giới-hải vi-trần-số chúng Bồ-Tát đồng đến tập hội. Mỗi Bồ-Tát đều hiện thế-giới-hải vi-trần-số mây, các thứ đồ trang-nghiêm cúng-dường đều khắp hư-không mà chẳng tan mất. Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ-Tát đồng hướng Phật kính lễ, cúng-dường. Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ-Tát đều hóa làm các thứ bửu-tòa sư-tử trang-nghiêm rồi ngồi kiết-già trên bửu-tòa đó.

Sau khi ngồi xong, trong chân lông nơi thân của chư Bồ-Tát, mỗi mỗi đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số các thứ bửu-sắc quang-minh.

Trong mỗi quang-minh đều hiện mười thế-giới-hải vi-trần-số chư Bồ-Tát đều ngồi tòa sư-tử liên-hoa-tạng.

Chư Bồ-Tát này đều có thể vào khắp trong tất cả vi-trần của tất cả pháp-giới-hải.

Trong mỗi vi-trần đó đều có mười thế-giới vi-trần-số những cõi rộng lớn. Trong mỗi cõi này đều có tam-thế chư Phật Thế-Tôn.

Chư Bồ-Tát này đều có thể qua gần gũi cúng-dường khắp chư Thế-Tôn đó. Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp-môn tự-tại thị-hiện để khai-ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn thị-hiện tất cả chư Thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi-trần-số chúng-sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp-môn nói tất cả công-hạnh Bồ-Tát, dùng pháp-môn chấn động tất cả cõi tán-thán công-đức thần biến của Phật, dùng pháp-môn nghiêm-tịnh tất cả cõi Phật hiển-thị tất cả đại-nguyện hải, dùng pháp-môn thinh-âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng-sanh, dùng pháp-môn hay rưới tất cả Phật-pháp, dùng pháp-môn quang-minh chiếu khắp mười phương quốc-độ khắp pháp-giới thị-hiện thần biến, dùng pháp-môn hiện Phật-thân đầy khắp pháp-giới giải-thoát-lực của tất cả Như-Lai, dùng pháp-môn Phổ-Hiền Bồ-Tát kiến lập tất cả chúng-hội đạo-tràng, trong mỗi niệm dùng những pháp-môn như vậy để khai ngộ thế-giới-hải vi-trần-số chúng-sanh.

Trong mỗi niệm, mỗi quốc-độ đều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh, kể đọa ác-đạo được lìa hẳn khổ-não. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh, kẻ trụ tà-định được vào chánh-định. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ bực Thanh-Văn, bực Bích-Chi Phật. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thờ bực Thiện-tri-thức đủ những phước hạnh. Ðều khiến Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh phát bồ-đề tâm. Ðều làm Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh thẳng đến bực Bồ-Tát bất-thối-chuyển. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh được trí-nhãn thanh-tịnh thấy tất cả pháp bình-đẳng của Như-Lai đã thấy. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh an-trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô-tận làm phương-tiện thanh-tịnh các Phật-độ. Ðều làm cho Tu-Di-Sơn vi-trần-số chúng-sanh đều được an-trụ nguyện-hải rộng lớn Tỳ-Lô-Giá-Na, sanh trong nhà Như-Lai.

Lúc đó, chư Bồ-Tát, ở trong quang-minh, đồng thời nói kệ :

Trong các quang-minh vang diệu-âm

Cùng khắp mười phương tất cả nước

Diễn thuyết Phật-tử các công-đức

Hay vào đạo bồ-đề vi-diệu.

Kiếp-hải tu hành không mõi nhàm

Khiến chúng-sanh khổ được giải-thoát

Tâm không hạ liệt không nhọc nhằn

Phật-tử khéo vào phương tiện đạo.

Tất cả kiếp-hải phương-tiện

Vô-lượng vô-biên không thừa sót

Tất cả pháp-môn đều khắp vào

Mà thường nói kia tánh tịch-diệt.

Tam-thế chư Phật bao nhiêu nguyện

Tu hành tất cả đều trọn vẹn

Bèn dùng lợi ích các chúng-sanh

Mà tự thật hành nghiệp thanh-tịnh.

Tất cả chư Phật trong chúng-hội

Cùng khắp mười phương đều qua đến

Ðều dùng biển trí-huệ thậm-thâm

Vào pháp tịch-diệt của chư Phật.

Mỗi mỗi quang-minh đều vô-biên

Ðều vào nan-tư các quốc-độ

Trí-nhãn thanh-tịnh khắp thấy đều

Là cảnh sở hành của Bồ-Tát.

Bồ-Tát hay trụ một đầu lông

Ðộng khắp mười phương các quốc-độ

Chẳng khiến chúng-sanh có sợ ngờ

Ðây là phương-tiện bực thanh-tịnh.

Trong mỗi mỗi trần vô-lượng thân

Lại hiện trang-nghiêm các cõi nước

Một niệm sống chết khắp khiến thấy

Ðược bực trang-nghiêm ý vô-ngại.

Tam-thế chỗ có tất cả kiếp

Trong một sát-na đều hiện được

Biết thân như huyễn không thể-tướng

Chứng minh pháp tánh bực vô-ngại.

Phổ-Hiền thắng-hạnh đều được vào

Tất cả chúng-sanh đều thích thấy

Phật-tử trụ được pháp-môn này

Trong các quang-minh vang tiếng lớn.

Lúc đó Ðức Thế-Tôn muốn khiến tất cả đại-chúng Bồ-Tát được sức thần-thông vô-biên cảnh-giới của Như-Lai, nên phóng quang-minh nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt-thiết Bồ-Tát trí quang-minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu-sắc, tất cả quốc-độ và chúng-sanh trong tất cả Phật-độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện. Quang-minh lại chấn động khắp các thế-giới. Trong mỗi trần hiện vô số Phật. Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng-sanh khắp rưới mây diệu-pháp-luân của tam-thế chư Phật, hiển thị biển ba-la-mật của Như-Lai. Lại rưới vô-lượng những mây xuất-ly khiến các chúng-sanh thoát hẳn sanh-tử. Lại rưới mây đại-nguyện của chư Phật hiển bày chúng-hội đạo-tràng của Phổ-Hiền Bồ-Tát trong thập phương thế-giới. Quang-minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi, trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chơn Phật.

Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ấy có đủ mười thứ trang-nghiêm : các châu báu xen lẫn làm cộng, ma-ni bửu-vương làm gương, các báu làm cánh, các hương ma-ni làm tua, vang diêm-phù-đàn trang-nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên mầu sáng thanh-tịnh, trong niệm thị-hiện vô-biên thần-biến của chư Phật, khắp phát khởi tất cả thanh-âm, ma-ni bửu-vương ảnh hiện thân Phật, trong âm-thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ-Tát.

Khi hoa-sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch-hào của Như-Lai đồng thời xuất-hiện đại Bồ-Tát tên Nhứt-Thiết-Pháp-Thắng-Âm và thế-giới-hải vi-trần-số Bồ-Tát. Chư Bồ-Tát này đi nhiễu Phật vô-lượng vòng, lễ chưn Phật. Thắng-Âm Bồ-Tát ngồi đài liên-hoa, các Bồ-Tát ngồi trên tua sen.

Thắng-Âm-Bồ-Tát này rõ pháp-giới, lòng rất hoan-hỷ, nhập sở-hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp-thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như-Lai. Các chưn lông đều hiện thần-thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp-giới. Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ-Tát này khắp an-trụ tất cả tam-muội, cùng tận kiếp vị-lai thường thấy thân vô-biên pháp-giới công-đức-hải của Phật, nhẫn đến tất cả tam-muội, giải-thoát thần-thông biến-hóa.

Chư Bồ-Tát này liền ở trong chúng, thừa oai-thần của Phật, quan-sát mười phương mà nói kệ rằng :

Phật thân đầy khắp nơi pháp-giới

Hiện khắp trước tất cả chúng-sanh

Tùy duyên phó cảm đều khắp cùng

Mà hằng ở tòa bồ-đề này.

Trong mỗi chưn lông của Như-Lai

Tất cả sát-trần chư Phật ngồi

Chúng hội Bồ-Tát cùng vây quanh

Diễn nói thắng-hạnh của Phổ-Hiền.

Như-Lai ngồi yên nơi Bồ-Ðề

Một lòng thị-hiện nhiều sát-hải

Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy

Như vậy khắp cùng cả pháp-giới.

Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa

Tất cả sát-độ đều cùng khắp

Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm

Tất cả đồng đến hội đạo-tràng.

Tất cả quốc-độ vi-trần-số

Công-đức quang-minh chúng Bồ-Tát

Ở khắp trong hội của Như-Lai

Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp

Thập-phương Bồ-Tát như mây nhóm

Tất cả đồng đến hội đạo-tràng.

Tất cả quốc-độ vi-trần-số

Công-đức quang-minh chúng Bồ-Tát

Ở khắp trong hội của Như-Lai

Nhẫn đến pháp-giới đều đầy khắp.

Pháp-giới vi-trần các quốc-độ

Trong tất cả chúng đều xuất hiện

Như vậy phân thân trí cảnh-giới

Trong hạnh Phổ-Hiền hay kiến lập.

Ở giữa chúng-hội của chư Phật

Thắng-Trí Bồ-Tát đều an-tọa

Tất cả nghe pháp đều hoan-hỷ

Nơi nơi tu hành vô-lượng kiếp.

Ðã vào hạnh nguyện của Phổ-Hiền

Tất cả nghe pháp đều hoan-hỷ

Nơi nơi tu hành vô-lượng kiếp.

Ðã vào hạnh nguyện của Phổ-Hiền

Tất cả xuất-sanh các Phật-pháp

Trong pháp-hải Tỳ-Lô-Giá-Na

Tu hành chứng được Như-Lai địa.

Phổ-Hiền Bồ-Tát đã khai giác

Tất cả Như-Lai đồng khen mừng

Ðã được chư Phật đại thần-thông

pháp-giới châu-lưu đều cùng khắp.

Tất cả quốc-độ vi-trần-số

Thường hiện hóa-thân đều đầy khắp

Khắp vì chúng-sanh phóng đại-quang

Ðều rưới pháp-giới xứng lòng họ.

Lúc đó trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Quán-Sát-Nhứt-Thiết-Thắng-Pháp-Liên-Hoa-Quang-Huệ-Vương, thừa oai-lực của Phật, quán-sát mười phương rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trí rất sâu

Vào khắp nơi pháp-giới

Hay chuyển theo ba đời

Vì đời làm Minh-Ðạo.

Chư Phật đồng pháp-thân

Vô-y, vô-sai-biệt

Tùy theo ý chúng-sanh

Khiến-thấy thân hình Phật.

Ðầy đủ nhứt-thiết-trí

Biết khắp tất cả pháp

Trong tất cả quốc-độ

Tất cả đều hiện đủ.

Thân Phật và quang-minh

Sắc tướng chẳng nghĩ bàn

Chúng-sanh ai ưa thích

Tùy ưng đều khiến thấy.

Nơi trên một thân Phật

Hóa làm vô-lượng Phật

Lôi-âm khắp các cõi

Diễn pháp sâu như biển.

Trong mỗi mỗi chân lông

Lưới sáng khắp mười phương

Diễn diệu-âm của Phật

Ðiều phục kẻ khó phục.

Trong quang-minh Như-Lai

Thường vang tiếng thâm diệu

Ca ngợi công-đức Phật

Và công-hạnh Bồ-Tát.

Phật chuyển chánh-pháp-luân

Vô-biên vô-lượng số

Pháp nói ra vô-đẳng

Trí cạn không lường được.

Trong tất cả thế-giới

Hiện thân thành chánh-giác

Mỗi mỗi khởi thần-biến

Pháp giới đều đầy đủ.

Như-Lai mỗi mỗi thân

Hiện Phật đồng chúng-sanh

Tất cả vi-trần cõi

Khắp hiện thần-thông lực.

Lúc đó trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Pháp-Hỷ-Huệ-Quang-Minh, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng :

Phật-thân thường hiển hiện

Pháp-giới đều đầy đủ

Hằng diễn quảng-đại-âm

Chấn động mười phương cõi.

Như-Lai khắp hiện thân

Thế-gian đều vào khắp

Tùy chúng-sanh thích ưa

Hiển thị thần-thông lực.

Phật tùy tâm chúng-sanh

Hiện khắp ở trước họ

Chúng-sanh chỗ được thấy

Ðều là Phật thần lực.

quang-minh chiếu vô-biên

Thuyết-pháp cũng vô-lượng

Phật-tử tùy trí mình

Vào được quan-sát được.

Phật thân vốn vô-sanh

Mà thị-hiện xuất-sanh

Pháp-tánh như hư-không

Chư Phật trụ trong đó.

Không trụ cũng không đi

Mọi nơi đều thấy Phật

Quang-minh chiếu cùng khắp

Tiếng tâm đồn khắp cõi.

Vô-thể vô-sở-trụ

Cũng không có chỗ sanh

Không tướng cũng không hình

Chỗ hiện đều như bóng.

Phật tùy tâm chúng-sanh

Vì họ hiện pháp-Vân

Các thứ môn phương-tiện

Khai-ngộ và điều-phục.

Trong tất cả thế-giới

Thấy Phật ngồi đạo-tràng

Ðại-chúng đồng bao quanh

Chói sáng mười phương cõi.

Tất cả thân chư Phật

Ðều có tướng vô-tận,

Thị-hiện dầu vô-lượng

Sắc tướng vô-cùng tận.

Lúc đó trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Hương-Diệm-Quang-Phổ-Minh-Huệ thừa thừa oai-thần của Phật, quan-sát mười phương rồi nói kệ rằng :

Bồ-Tát trong hội này

Vào Phật-địa khó lường

Mỗi mỗi đều được thấy

Thần-lực của chư Phật.

Trí thân khắp vào được

Tất cả vi-trần cõi

Thấy thân ở trong đó

Thấy khắp các Ðức Phật.

Như bóng hiện các cõi

Tất cả chỗ Như-Lai

Trong tất cả chỗ đó

Ðều hiện sự thần-thông.

Phổ-Hiền các hạnh nguyện

Tu-tập đã sáng sạch

Có thể tất cả cõi

Thấy khắp Phật thần-biến.

Thân ở tất cả chỗ

Tất cả đều bình-đẳng

Trí có thể như vậy

Vào cảnh-giới của Phật.

Ðã chứng trí Như-Lai

Chiếu khắp trong pháp-giới

Khắp vào chân lông Phật

Tất cả những cõi nước.

Tất cả quốc-độ Phật

Ðều hiện thần-thông lực

Thị-hiện các thứ thân

Và các thứ danh hiệu.

Nơi trong khoảng một niệm

Hiện khắp những thần biến

Ðạo-tràng thành chánh-giác

và chuyển diệu-pháp-luân.

Tất cả cõi rộng lớn

Ức kiếp chẳng nghĩ bàn

Bồ-Tát trong chánh-định

Một niệm đều hiện được.

Tất cả những Phật-độ

Chư Bồ-Tát mỗi vị

Khắp vào nơi thân Phật

Vô-biên cũng vô-tận.

Lúc đó lại có Ðại Bồ-Tát tên Sư-Tử-Phấn-Tấn-Huệ-Quang-Minh, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Tỳ-Lô-Giá-Na Phật

Hay chuyển chánh pháp-luân

Pháp-giới các cõi nước

Như mây đều cùng khắp.

Trong mười phương chỗ có

Những thế-giới rộng lớn

Phật nguyện lực thần-thông

Chuyển pháp-luân khắp chỗ.

Tất cả những cõi nước

Trong chúng-hội rộng lớn

Danh-hiệu đều chẳng đồng

Tùy ưng diễn diệu-pháp.

Như-Lai oai-lực lớn

Phổ-Hiền nguyện tạo thành

Trong tất cả cõi nước

Diệu-âm đều khắp đến.

Phật thân khắp pháp-giới

Khắp rưới những mưa pháp

Vô-sanh vô-sai-biệt

Thế-gian hiện tất cả.

Muôn ức vô-số kiếp

Trong tất cả quốc-độ

Việc làm từ thuở xưa

Diệu-âm đều nói đủ.

Mười phương vi-trần cõi

Lưới sáng trùm khắp nơi

Ánh sáng đều có Phật

Khắp hóa độ quần-sanh.

Phật thân vô sai biệt

Ðầy khắp trên pháp-giới

Ðều khiến thấy sắc thân

Tùy cơ khéo điều phục.

Tam thế tất cả cõi

Tất cả đấng Ðạo-Sư

Danh-hiệu sai khác nhau

Tuyên thuyết đều khiến thấy.

Quá hiện và vị-lai

Tất cả chư Như-Lai

Chuyển vi-diệu pháp-luân

Chúng-hội đều nghe được.

Lúc đó, trong đại-chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Pháp-Hải-Công-Ðức-Tạng thừa oai-thần của Phật, quan sát thập phương rồi nói kệ rằng :

Phật-tử trong hội này

Khéo tu các trí-huệ

Người này đã vào được

Môn phương-tiện như vậy.

Trong tất cả cõi nước

Khắp diễn quảng-đại-âm

Nói công-hạnh Phật làm

Nghe khắp mười phương cõi.

Trong mỗi mỗi tâm niệm

Xem khắp tất cả pháp

An-trụ chơn-như-địa

Rõ thấu biển chánh-pháp.

Trong mỗi mỗi Phật-thân

Ức kiếp chẳng nghĩ bàn

Tu tập ba-la-mật

Và nghiêm-tịnh quốc-độ.

Trong mỗi mỗi vi-trần

Chứng được tất cả pháp

Ðược vô-ngại như vậy

Ði khắp mười phương cõi

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Qua đến đều không sót

Thấy Phật xuất thần-thông

Vào công-hạnh của Phật.

Chư Phật tiếng rộng lớn

Pháp-giới đều khắp nghe

Bồ-Tát rõ biết được

Khéo vào biển âm-thanh.

Kiếp hải diễn diệu-âm

Diệu-âm đồng không khác

Bực trí khắp ba đời

Vào diệu-âm của Phật.

Thinh-âm của chúng-sanh

Tiếng tự-tại của Phật

Ðều được trí thinh-âm

Tất cả đều rõ được.

Từ địa mà được địa

Trụ ở trong lực-địa

Ức kiếp siêng tu hành

Chỗ được pháp như vậy.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Huệ-Ðăng-Phổ-Minh thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Tất cả chư Như-Lai

Xa lìa các hình tướng

Nếu biết được pháp này

Mới thấy đấng Ðạo-Sư.

Bồ-Tát trong chánh-định

Huệ-Quang khắp sáng rõ

Biết được tất cả Phật

Thể tánh vốn tự-tại.

Thấy Phật thể chơn thật

Thời hộ pháp thậm thâm

Khắp quan-sát pháp-giới

Tùy nguyện mà thọ thân.

Từ nơi biển phước sanh

An-trụ trong trí-địa

Quan-sát tất cả pháp

Tu hành đạo tối-thắng

Trong tất cả Phật-sát

Chỗ tất cả Như-Lai

Khắp pháp-giới như vậy

Ðều thấy thể chơn-thật.

Mười phương cõi rộng lớn

Ức kiếp siêng tu hành

Ði trong chánh-biến-tri

Biển tất cả các pháp.

Chỉ một thân dày cứng

Trong vi-trần đều thấy

Vô-sanh cũng vô-tướng

Hiện khắp trong các cõi.

Tùy tâm của chúng-sanh

Hiện khắp ở trước họ

Hiện các môn điều-phục

Khiến mau đến Phật-đạo.

Do oai-thần của Phật

Xuất hiện các Bồ-Tát

Phật lực thường gia-trì

Thấy khắp các Như-Lai.

Tất cả đấng Ðạo-Sư

Vô-lượng oai-thần-lực

Khai-ngộ các Bồ-Tát

Pháp-giới đều cùng khắp.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Hoa-Diệm-Kế-Phổ-Minh-Trí, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Trong tất cả quốc-độ

Khắp diễn tiếng vi-diệu

Ca ngợi công-đức Phật

Pháp-giới đều đầy đủ.

Phật dùng pháp làm thân

Thanh-tịnh như hư-không

Hiện ra những sắc hình

Khiến vào trong pháp đó.

Nếu có người tin mừng

Và được Phật nhiếp-thọ

Nên biết người như vầy

Sanh được Phật trí-huệ.

Những người trí kém ít

Không biết được pháp này

Người huệ nhãn thanh-tịnh

Nơi đây mới thấy được.

Do oai-lực của Phật

Quan-sát tất cả pháp

Nhập trụ và lúc xuất

Chỗ thấy đều sáng rõ.

Trong tất cả các pháp

Pháp-môn nhiều vô-biên

Thành-tựu nhứt-thiết-trí

Vào nơi biển pháp-sâu.

An-trụ Phật quốc-độ

Hiện ra tất cả chỗ

Không đến cũng không đi

Pháp chư Phật như vậy.

Tất cả biển chúng-sanh

Phật thân như bóng hiện

Tùy họ hiểu sai khác

Ðều được thấy Ðạo-Sư.

Trong tất cả chân lông

Mỗi mỗi hiện thần-thông

Tu-hành nguyện Phổ-Hiền

Người thanh-tịnh được thấy.

Phật dùng mỗi mỗi thân

Nơi nơi chuyển pháp-luân

Pháp-giới đều cùng khắp

Nghĩ bàn chẳng thể đến.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Oai-Ðức-Huệ-Vô-Tận-Quang, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Nơi nơi ngồi đạo-tràng

Chúng-hội đồng bao quanh

Ma quân đều xô dẹp.

Thân Phật phóng quang-minh

Ðầy khắp cả mười phương

Tùy ưng mà thị hiện

Sắc tướng hiện nhiều thứ.

Trong mỗi mỗi vi-trần

Quang-minh đều đầy đủ

Thấy khắp mười phương cõi

Chúng loại đều sai khác.

Mười phương những quốc-độ

Vô-lượng vô-biên cõi

Ðều bình-thản thanh-tịnh

Ðế-thanh-bửu làm thành.

Hoặc trùm hoặc ở bên

Hoặc giống hoa sen búp

Hoặc tròn hoặc bốn góc

Những hình tướng sai khác.

Cõi nước trong pháp-giới

Ði khắp không chướng ngại

Trong tất cả chúng-hội

Thường chuyển diệu pháp-luân.

Phật thân chẳng nghĩ bàn

Quốc-độ đều ở trong

Nơi tất cả chỗ kia

Nói pháp giáo-hóa chúng.

Diệu pháp-luân đã chuyển

Pháp tánh không sai khác

Nương nơi một thật lý

Diễn thuyết các pháp-tướng.

Phật dùng tiếng viên mãn

Thuyết-minh lý chơn thật

Tùy chúng hiểu sai khác

Hiện vô-tận pháp-môn.

Trong tất cả quốc-độ

Thấy Phật ngồi đạo-tràng

Phật thân như bóng hiện

Sanh diệt bất-khả-đắc.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ-Tát tên Pháp-Giới-Phổ-Minh-Huệ, thừa oai-thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thân vi-diệu

Sắc tướng chẳng nghĩ bàn

Người thấy lòng vui-mừng

Cung-kính tin Phật pháp.

Phật thân tất cả tướng

Ðều hiện vô-lượng Phật

Vào khắp mười phương cõi

Trong mỗi mỗi vi-trần.

Thập phương những quốc-độ

Vô-lượng vô-biên Phật

Ðều riêng hiện thần-thông.

Chư Bồ-Tát đại-trí

Thâm nhập nơi pháp-hải

Phật-lực thường gia-trì

Phương-tiện này biết được.

Nếu người đã an-trụ

Các hạnh nguyện Phổ-Hiền

Thấy những quốc-độ kia

Thần lực của chư Phật.

Nếu người có tin hiểu

Nhẫn đến các đại nguyện

Ðầy đủ trí-huệ sâu

Thông đạt tất cả pháp.

Có thể nơi thân Phật

Mỗi mỗi quan-sát được

Sắc thinh không chướng ngại

Rõ thấu nơi các cảnh.

Có thể nơi thân Phật

An-trụ cảnh trí-huệ

Mau vào Như-Lai địa

Nhiếp khắp cả pháp-giới.

Số vi-trần Phật-sát

Những quốc-độ như vậy

Hay khiến trong một niệm

Hiện trong mỗi vi-trần.

Tất cả những quốc-độ

Nhẫn đến sự thần-thông

Ðều hiện trong một cõi

Sức Bồ-Tát như vậy.

Lúc đó trong chúng có Ðại Bồ-Tát tên Tinh-Tấn-Lực-Vô-Ngại-Huệ, thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Phật diễn một diệu-âm

Nghe khắp mười phương cõi

Các tiếng đều đầy đủ

Pháp-vũ đều cùng khắp.

Tất cả biển ngôn từ

Tất cả tiếng tùy loại

Trong tất cả Phật-độ

Chuyển pháp-luân thanh-tịnh.

Tất cả các cõi nước

Ðều thấy Phật thần-biến

Nghe pháp-âm Phật nói

Nghe rồi đến bồ-đề.

Pháp-giới các cõi nước

Trong mỗi mỗi vi-trần

Giải-thoát lực của Phật

Nơi kia khắp hiện thân.

Pháp-thân đồng hư-không

Vô-ngại vô-sai-biệt

Sắc hình như ảnh tượng

Các thứ tướng hiển hiện.

Ảnh-tượng không nơi chỗ

Vô-tánh như hư-không

Người trí-huệ rộng lớn

Rõ thấu tánh bình-đẳng.

Phật-thân bất-khả-thủ

Vô-sanh cũng vô-tác

Ứng vật khắp hiện tiền

Bình-đẳng như hư-không.

Thập phương vô-lượng Phật

Ðều nhập một chân lông

Ðều riêng hiện thần-thông

Trí-nhãn xem thấy được.

Tỳ-Lô-Gía-Na Phật

Nguyện-lực khắp pháp-giới

Trong tất cả quốc-độ

Thường chuyển pháp vô-thượng.

Một lông hiện thần-thông

Tất cả Phật đồng nói

Trải qua vô-lượng kiếp

Ngằn mé không thể hết.