LĂNG NGHIÊM CHÚ SỚ LƯỢC GIẢNG

 

浙水慈雲寺顯密教觀沙門續法集

Triết thủy Từ Vân Tự Hiển Mật Giáo Quán Sa Môn Tục Pháp Tập

 

Giảng thuật: Hòa Thượng Tuyên Hóa, Vạn Phật Thánh Thành Hoa Kỳ

Mục lục

Phần Đầu

 

Phần Chú: